הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
תובנה_לפרשת_אמור

תובנה לפרשת אמור


נורמות קולקטיביות ואינדיבידואליות
בפרשת השבוע נקרא על המצוות היחודיות שנצטוו בהן הכהנים.
המפורסמות שבהן נוגעות לחיי אישות, ואוסרות על הכהן להתחתן עם גרושה, ולכהן הגדול נאסרה אף האלמנה, וכפי שנאמר- ״אשה גרושה מאישה לא יקחו... כי אם בתולה מעמיו יקח אשה״.
 
ומדוע באמת אסור לכהן לקחת גרושה, דבר שלכל יהודי מותר בהחלט, לאחר שהאשה התגרשה כדת משה וישראל? (בשונה מהאיסור על מלך אנגליה, שנובע מאי הכרת הכנסיה האנגליקנית בתוקף הגירושין עצמם)
מבואר בדברי הפרשנים, שמטרת המצוות הללו היא לאפשר לכהנים בכלל ולכהן הגדול בפרט, חיי קדושה וטהרה בתכלית השלמות. ולכן רצתה התורה שהכהנים יקחו לנשים, רק אשה שלא היתה מעולם עם גבר אחר מלבדו, כך שאפילו במחשבתם לא יהיה מקום לנוכחות זרה בחיי הנישואין שלהם מלבדם.
 
תפקיד הכהנים לא הסתכם בעבודתם בבית המקדש, בהקרבת הקרבנות ובאכילתם. אלא הם היו מורי הדרך הרוחניים של עם ישראל, כפי שאמר משה בברכתו- ״יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל״ וכמו שאמר מלאכי בנבואתו- ״כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה׳ צבאות הוא״.
 
אם כן, גם מה שהותר לכל העם, עדיין איננו ראוי לכהנים, וכפי שמסביר הרמח״ל במסילת ישרים את סוגיית הפרישות- ״יש הרחקים שמוטל על כל פרוש ופרוש לעשות... ואם תאמר מנין לנו להיות מוסיפים והולכים באיסורים?... לא דיך מה שאסרה תורה?... התשובה היא- כי הפרישות ודאי צריך ומוכרח, והוא מה שאמרו- ׳קדושים תהיו פרושים תהיו׳... עניני העולם נסיונות לאדם... יתברר בהכרח שכל מה שיוכל האדם להימלט מן הענינים האלה ראוי שיעשהו... ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים, אבל די להם שיהיו צדיקים... אי אפשר לאומה שתהיה כולה שווה במעלה אחת, כי יש בעם מדרגות מדרגות, איש לפי שכלו״...
 
דהיינו שכשם שישנם דברים שאפילו חז״ל לא אסרו אותם, אך אנו רואים שהחכמים והחסידים נשמרים מהם, היות ועל פי מדרגתם זה נחשב להם כאיסור.
כך גם התורה עצמה שהועידה את שבט לוי לגדולה רוחנית משאר העם, כפי שנאמר- ״ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים״ אסרה עליהם איסורים נוספים, בהתאם למדרגתם המיוחדת והנעלית. ומדרגת הכהנים צריכה להיות כזו, שאף חיי הנישואין שלהם,יהיו בשלמות רוחנית טהורה. ולכן נאסרו עליהם גרושות ואלמנות, שחיו בעבר עם גבר נוסף, למרות שלכל העם אין בזה כל רע.
 
בכל שטחי החיים ישנן נורמות.
חוקי הפסיכו-פיזיקה שניסחו וובר ופכנר מגדירים מתי נחוש בגירוי מינימלי, ומתי נחוש בתוספת מינימלית שהגדילה את עוצמת הגירוי.
ישנן כיום אבחנות מוגדרות בין מצב רוח ירוד באופן תקני מדי פעם לבין דיכאון קליני, בין ערנות ושימת לב נורמלית לבין חרדה ופרנויה, ובין פחד מוצדק לבין פוביה משתקת.
 
ומאידך יש לכל כלל יוצאים מן הכלל.
ערנות הנדרשת מחייל ביחידה מובחרת או משומר ראש, גבוהה בהרבה משל האדם הנורמטיבי. וחיטוי שנדרש מרופא בחדר ניתוח, שונה לגמרי מנקיון סטנדרטי בחיי היום יום שלנו.
 
התורה וחז״ל קבעו לנו נורמות רוחניות לחיינו, אך גם הם מכירים בדבריו של הרמח״ל- ״שאין רוב הציבור יכול להיות חסידים״ , ומה שנדרש מיחידי סגולה, לא יכול להידרש מכל אחד ואחד. וכמו שאנחנו רואים בפרשה שאכן רק הכהנים הצטוו במצוות הללו ולא כל העם.
 
אבל, כל אדם צריך לשאוף להתקדם כמה שיותר, ולא להישאר בנקודת המוצא למשך כל חייו, כדברי הרמב״ם המפורסמים- ״ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, להבדל לעמוד לפני ה׳ לשרתו... והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קדש קדשים״...
וכך כתב גם הגאון מוילנא- ״כל אחד צריך לגדור עצמו מן העבירות לפי מזגו, אף שאין דרכו נכונה בעיני הבריות שאינם מכירים בטבעו, רק בדבר שהוא נגד התורה לא יסמוך על שכלו, למשל להתענות בשבת״.
 
אם כן, למדנו שאמנם יש בתורה נורמות שונות ומדרגות רוחניות נפרדות, חלקן מעוגנות בחוק כמו למשל איסורי הכהנים, וחלקן הן שטחים אפורים (לפנים משורת הדין, מידת חסידות) שבהם כל אדם באשר הוא צריך להכיר את עצמו ולהבין למה הוא מסוגל, וממה הוא צריך להישמר במיוחד.
 
הדרישה שהוזכרה בפרשה הקודמת- ״קדושים תהיו״ ,
מבטאת על פי דברי הרמב״ן את הצורך של כל יחיד ויחיד, לסלול את דרכו בתוך המסגרת הכללית של מצוות התורה, וכמו שביארו הרמח״ל והגר״א שציטטנו.
וכאשר רואים שגם לאחר תרי״ג המצוות שניתנו לנו בהר סיני, עדיין יש לכל אדם כר נרחב לבניית עולמו הרוחני האישי, אפשר לקבל אמביציה וסיפוק גדולים, מכיון שזה ממחיש את האינדיבידואליות שעדיין קיימת בתוך המסגרת התורנית הכללית. ולכן מלבד הצורך והחובה של כל אדם, לשים לב לדברים בהם הוא עלול באופן אישי להיכשל במיוחד, הפרישות האינדיבידואלית עונה גם על הצורך בייחודיות של הזהות האישית.
 
חוקרים חברתיים גילו שאנשים חשים שלא בנח, כאשר הם דומים להפליא לסובבים אותם, או שונים מהם באופן קיצוני.
לעומת זאת כאשר ישנו דמיון בינוני בין האדם לסביבתו, הוא יחוש בנח, מפני שהוא מרגיש שייך, ויחד עם זאת שונה ומיוחד ולא סתם עוד אחד מהעדר.
כך גם האדם שמשכיל לסלול את דרכו האישית בחייו הרוחניים, יכול לקבל סיפוק רב, מפני שהוא חלק מהחברה הכללית של המאמינים, ויחד עם זאת הוא מצליח לבטא את אמונתו המיוחדת ולהגשים אותה הלכה למעשה.
 


מה דעתך על תובנה לפרשת אמור ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה
מאת רבקה ב 25/09/2016 20:07מצוין במאמר כי רצתה התורה שהכהנים יקחו לנשים רק אישה שמעולם לא הייתה עם גבר אחר מלבדו, כך שאפילו במחשבתם לא תהיה נוכחות זרה... כיצד טיעון זה מתיישב עם האיסור של כהן להינשא מחדש לגרושה שלו. במקרה זה מדובר בגרושתו ואין חשש לנוכחות של גבר זר? תגובה לתגובהמאת gi-t.v-t ב 11/05/2015 21:15 ( הפרופיל שלי ) אתה מבלבל... אן בולין היתה האשה השניה. האשה הראשונה היתה קתרין מאורגון.(וכדי להתיר את הנישואים בינה לבין הנרי,הומצאה הכניסה החדשה) אין פלא שאתה מבלבל- להנרי היו כמה וכמה נשים,כך שקל להתבלבל בניהן... :) מרבה נשים,מרבה בלבול...תגובה לתגובהמאת סטודנטירושלמי ב 01/05/2015 08:53 ( הפרופיל שלי ) מה הקשר בין משפחת בולין לנזירים לנזירים דומיניקנים בספרד ? בכל מקרה אן בולין אכן הוצאה להורג בסופו של רומן....תגובה לתגובהמאת gi-t.v-t ב 29/04/2015 01:50 ( הפרופיל שלי ) לא מפתיע... המלך,שהיה זה שיזם את הקמת הכנסיה,חשב בעיקר על עצמו ושכמותו,ודאי לא היה בראש מעיניו 'לאפשר לגרושתו להתחתן שוב'... :) אגב- גרושתו היא ביתם של המנוולים שיזמו את האינקויזיציה. בעיני זה איזה צדק פואטי,שהבת של אותם קתולים קנאים, היתה הסיבה העקיפה להקמת כנסיה אחרת(שבה כמובן היא לא הכירה).תגובה לתגובהמאת סטודנטירושלמי ב 26/04/2015 16:42 ( הפרופיל שלי ) אכן הצדק איתך אבל גם איתי...... בניגוד לחשיבה המקובלת, האיסור על מלך לשאת גרושה איננו נובע ממעמדו כמו בתורה אצל הכהן, אלא נובע מכך שנאסר על הגרושה להינשא בשנית. הכנסיה האנגלית קמה אכן כדי לאפשר להנרי השמיני לגרש את אשתו הראשונה, אך אין בכך היתר לאשה שהתגרשה להתחתן שוב.תגובה לתגובהמאת gi-t.v-t ב 26/04/2015 15:38 ( הפרופיל שלי ) תיקון קל,(או שמא אני היא הטועה?...) אני חושבת שהכנסיה האנגלקנית 'הומצאה' דווקא כדי לאפשר גירושין... הנרי השמיני רצה להפטר מאישתו,וכשהבין שהכנסיה הקתולית לא תאפשר לו,מינה עצמו לראש כנסיה שהמציא ,ובמסגרת הזו התגרש. *הכותבת איננה מומחית לדת האנגליקנית או הנוצרית... :) בימינו, האיסור על גרושות הוא דווקא לרועץ- לצערינו,הגירושים די נפוצים. כהן גרוש מבוגר מוצא עצמו בבעיה,כי רוב הפנויות או לפחות מחצית מהן,(בנות גליו,אני מתכוונת) הן גרושות.תגובה לתגובה

ידוע כתובנה לפרשת אמור