הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd12

שמירת העינים


חכמינו ז'ל { סנהדרין מ''ג } הבהירו לנו { לגבי ראיות אסורות } שאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות : וכן פסק גם הרמב''ם { קדושה פ' כא' מהלכות איסור''ב }
חכמינו ז''ל { סוטה מז. } מספרים על התנא הקדוש רבי יהושע בן פרחיה שכאשר הרג ינאי המלך את חכמי ישראל נמלט רבי יהושע ב''פ לאלכסנדיה שבמצרים אח''כ כאשר חלפה הסכנה נשלח מכתב לר' יהושע ב''פ שישוב לארה''ק בדרכו חזרה לארץ ישראל התאכסן ר''י באכסניא כשבעלת האכסניא מכבדת אותו מאוד { כיאה לגדול בישראל } שיבח ר''י את התנהגותה של בעלת האכסניה הגיב אחד התלמידים ואמר : רבי אבל היא אינה יפה ! בערה בו בריב''פ  קנאת התורה { שאחד מתלמידיו מתבונן בנשים } וקרא לעברו רשע בכך אתה עוסק ? { רש''י – בכך אתה עוסק – מסתכל באשת איש } אפיק ארבע מאה שיפורי ושמתיה { החרימו ונידוהו בארבע מאות שופרות  } .
 
אין כל ספק שכל אחד יודע שיש איסור גמור לגבר להתבונן בנשים { פרט לאמו אחותו וביתו כמבואר בשו''ע } ולא זו בלבד שאסור להסתכל בנשים אלא אפי' בבגדי נשים שנתלו בחוץ אחר הכביסה כדי לייבשן אם הוא מכיר ויודע של מי הבגדים הללו אסור לו להביט גם בבגדים .
 
במד''ר במד'  - { י' – ו' } נא' מפני מה ראה הקב''ה לשאול לבקש מישראל את הלב והעינים שיהיו אחריו לפי שהבירה תלויה בהם העינים רואות את העבירה והלב מהרהר אחריה ועוד איתא שם { במד''ר במדבר כ' – ב } נח היה להם לרשעים שיהו סומים לגמרי שראיית עינהם מביאה רעב לעולם .
 
וחז''ל הביאו עוד בכמה מקומות בתלמוד עינא וליבא תרין סרסורי דחטאה ! כלומר העין והלב הם שני מתווכים המביאים את האדם לידי עבירה ונאמר עוד בתלמוד ירושלמי { מס' ברכות א' – ה' } שהקב''ה אומר ''אי יהבת לי עינא וליבא אנא ידענא דיאת לי ! { שאתה שייך לי } .
 
האלשיך הקדוש {בסוף פ' שלח } על הפס' ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם וכ''ו מבאר דלכאורה כיצד אאפשר לצוות על אי ראיה הלא האדם אינו יכול לשלוט על עיניו ואם בדרך מקרה ראה מה הוא אשם ? ומסביר שם שעל הראיה הראשונה – האדם לא יענש אך על הראיה השניה { כשמביט שוב } עליה יענש. אחד מתלמידי הבעש''ט הק' אמר שנזקי הנשמה גרועים הרבה יותר מנזקי הגוף . ומי שישמור ויזכך את עיניו יזכה לנשמה זכה ויזכה ויראה את מה שאחרים לא יראו ולא יהיו מסוגלים לראות כדוגמת רבני אבוחצירא ועוד רבים וגדולים .
 


מה דעתך על שמירת העינים ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כשמירת העינים,עינים,הקב''ה,חז''ל,חכמינו,רבי יהושע,ינאי המלך