הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd14

מעלת מרביצי התורה ומזכה הרבים


ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר ה' את משה בהר סיני { במדבר פרק ג' פס' א' } תניא אמר רב שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו
שנאמר ''אלה תולדות אהרון ומשה'' וסמיך ליה ''ואלה שמות בני אהרון'' לומר לך אהרון ילד ומשה לימד לפיכך נקראו על שמו { פי' מאחר והתורה כתבה רק את תולדות אהרון א''כ מדוע הכניסה פה את משה ,,, } .
-וכן נאמר בספרי { ואתחנן } ''ושננתם לבניך'' אלו תלמידיך וכן באלישע מצינו שקרא לאליהו הנביא שהיה רבו ''אבי אבי רכב ישראל ופרשיו'' { מלכים ב' ב' } .
 
ובגמ' { סנהדרין צט: } נא' אמר ריש לקיש כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו שנאמר אצל אברהם א' ''מאת הנפש אשר עשו בחרן'' שהיה אברהם מגייר את האנשים ושרה אמנו מגיירת את הנשים והיו מכניסים אותם תחת כנפי השכינה .
 
ומובא בגמ' { בבא מציעא פה. } אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנא' ''אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד'' וכל המלמד את בן עם הארץ תורה אפי' הקב''ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו שנא' ''אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה''.
 
מצינו בגמ' { מציעא פה : } וכן במסכת { כתובות קג : } שרבינו הקדוש היה משבח מאוד את ר' חייא והיה אומר כמה גדולים מעשה חייא ומה היו מעשיו של ר' חייא ? הגמ' מבארת שרבי חייא היה מלמד את ילדי ישראל תורה ומשנה וע''י כך גרם שלא תשתכח תורה מישראל והיה הולך וזורע זרעוני פשתן ומהם היה קולע רשתות ומכמורות כדי לצוד בזה צביים  ואח''כ היה שוחט אותם את הבשר היה נותן לעניים וליתומים ואת העורות היה מעבד ומתקן ועושה מהם קלפים והיה כותב בהם חמשה חומשי תורה והיה הולך מעיר לעיר במקומות שאין שם מלמדי תינוקות ומלמדם תורה כל ילד חומש אחד ואת הילדים היותר גדולים היה מלמד משניות. כל ילד ספר אחד של משניות. את הראשון זרעים את השני מועד והשלישי נשים וכן הלאה ואח''כ היה אומר לאותם ילדים עד שאני אחזור שוב לכאן שכל אחד ילמד את חבירו מה שלימדתי אתכם ובאמת הילדים לימדו אחד את חבירו זה חומש וזה משנה וכך היו ילדי ישראל בקיאים בכל התורה כולה ובכל ששת סדרי המשנה ובכך עשה שלא תשתכח תורה מעם ישראל ובזכות שלימד תינוקות של בית רבן זכה לדברים גדולים מה שלא זכו חכמים אחרים כפי שהגמ' מספרת { שם } שמקומו של ר' חייא בישיבה של מעלה הוא מקום גבוה מאוד יותר משאר התנאים ובמקומו ישנם ניצוצות אש פורחים ולפיד אש בוערת
 
סיפר רב חביבא בר סומקא לרב חסדא שפעם ראה חכם אחד שאליהו הנביא היה רגיל להיות אצלו שעיניו של אותו חכם תמיד היו מאירות ויפות והנה יום אחד ראיתיו שהיו עיניו כאילו נשרפו באש ושאלתיו מה קרה בעיניך ? והשיב כי פעם ביקש מאליהו הנביא שיראה לו את כל מקומות החכמים בישיבה של מעלה ואיך הם עולים לישיבה של מעלה ואמר לו אליהו הנביא בכל החכמים אתה יכול לראות אבל בכסאו של רבי חייא אסור לך להסתכל עליו ושאלתיו וכיצד אדע מיהו ר' חייא שאהיה זהיר שלא להסתכל בכסאו ? ואמר לו זה הסימן יהיה לך כי כל החכמים המלאכים מעלים אותם לישיבה של מעלה אבל את רבי חייא אין המלאכים מעלים אותו אלא הוא בעצמו .
 
ולא יכולתי להתאפק והסתכלתי על כסאו של ר' חייא ומיד באו שתי ניצוצות אש ושרפו לי את עיני ועבור זה נעשיתי סומא עיור למחרת הלכתי והשתטחתי על קברו של ר' חייא ובכיתי ואמרתי לו אני לומד התוספתא שסידר אדוני לשישה סדרים וגם הבריתות שעשה אדוני אני לומד אותם ועתה אני מבקש מחילה ושתרפא את עיני וכך היה שנתרפאו עיני
 
רואים אנו כמה גדול הוא ר' חייא בישיבה של מעלה והכל מחמת שהרביץ תורה בתלמידים וע''י שישנם גדיים ישנם תיישים ובכך גרם שלא תשתכח התורה ח''ו מישראל.
 
 מה דעתך על מעלת מרביצי התורה ומזכה הרבים ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כמזכה הרבים,יהדות,ושננתם לבניך,גמרא,ר' חייא,ריש לקיש,מסכת,