הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd15

מעלת מרביצי התורה חלק ב [המשך]


- בגמ' { שם } מובא מעשה נוסף שאליהו הנביא היה רגיל ללמוד בישיבה של רבי { רבי יהודה הנשיא } באחד הימים היה ראש חודש ואליהו נתעכב ולא הגיע שאלוהו רבי מה טעם שכבודו לא הגיע
השיב שלא היה לו פנאי כי הוצרכתי להעמיד את אברהם אבינו ממקומו וליתן לו מים לרחוץ את ידיו ונטל ידיו והתפלל ואח''כ השכבתיו למקומו בחזרה וכך עשיתי ליצחק אבינו וכך עשיתי ליעקב אבינו .
 
שאלו רבי ומדוע אינך מעמידם כולם בפעם אחת השיב לו אם יעמדו להתפלל כולם כאחד בפעם אחת אזי ירבו בתפילה ויביאו את המשיח ללא זמנו ולכן אין לי רשות להעמידם יחד. שאלו רבי והאם יש חכמים בעולם הזה שתהיה תפילתם נשמעת כדוגמת האבות הקדושים ? ואמר לי יש את ר' חייא ובניו – מיד גזר רבי תענית שירדו גשמים והעמיד את רבי חייא ובניו שהם יהיו השליחי ציבור
 
וכשרבי חייא אמר משיב הרוח – נשבה הרוח וכשאמר מוריד הגשם ירד גשם בשפע. וכשהגיע למחיה המתים המתים רצו לחיות ולעמוד מקברם מיד שאלו בשמים מי גילה רז זה לבני העולם הזה שתפילת ר' חייא ובניו חשובה כתפילת אבות העולם . אמרו אליהו הנביא גילה זאת הביאו את אליהו הנביא והלקו אותו שישים מלקות בשוטים של אש ובא אליהו לבית הכנסת בדמות דוב של אש ונכנס לשם וכולם פחדו ונטרדו וברחו וכך הופסקה התפילה ולא הספיק ר' חייא לומר ''ונאמן אתה להחיות מתים''
 
הגמ' { שם } מספרת על ריש לקיש שהיה מציין את המערות של החכמים כדי שלא יכשלו הכהנים מלעבור שם וכשבא לציין את קברו של ר' חייא נעלמה המערה ממנו ולא יכל למצוא את מקומו היתה לו לריש לקיש חלישות הדעת מזה ואמר רבש''ע וכי לא פלפלתי תורה כמותו יצאה בת קול ואמרה לו תורה כמותו פלפלת אך תורה כמותו לא הרבצת לאחרים.
 
רואים אנו כמה גדול כוחו של ר' חייא שבתפילתו היה יכול להחיות מתים ובשמים מקומו גבוה למעלה מאוד מכל החכמים עד שאי אפשר להסתכל על כסאו וכל זה בזכות שהיה מזכה הרבים ומלמד תינוקות של בית רבן תורה ורב שלימדם.
 
הגמ' { ב''ב ח : } דורשת את הפס' ''ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד'' אלו מלמדי תינוקות.
 
וכתב רבינו יוסף חיים בספרו בן יהוידע הטעם שדימו את מלמדי התינוקות לכוכבים משום שהכוכבים נראים לעינינו קטנים מאד יותר קטנים מהשמש אך באמת הינם גדולים יותר מהשמש כן מלמדי תינוקות שמלמדים את האותיות א,ב,ג,ד ונקודות וטעמים ומקרא הם אינם נחשבים כל כך בעיני הבריות אך באמת מעלתם גדולה מאד משום שהם מלמדים לתינוקות שהם הבל שאין בו חטא ומלמדים את ראשית התורה ולכן דימו אותם לכוכבים שגם הם נראים לנו קטנים אך באמת הם גדולים יותר מהשמש .
 
 
 


מה דעתך על מעלת מרביצי התורה חלק ב [המשך] ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כפנאי,רבי,רבי חייא,אברהם אבינו,משיב הרוח,הגמ',הגמרא,שאלו,ריש לקיש,להחיות מתים,מתים