הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd17

הנעלבים ואינם עולבים.


איתא בגמ' { שבת פח: } תנו רבנן הנעלבין ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עושים מאהבה ושמחים ביסורים עליהם הכת' אומר { שופטים ה' } ''ואוהביו כצאת השמש בגבורתו''
ועוד מצינו בגמ' { מסכת חולין פט . } א''ר אלעאי אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם פיו בשעת מריבה שנא' { איוב כו' } ''תולה ארץ על בלימה'' רבי אבהו א' – מי שמשים עצמו כמי שאינו שנא' { דברים ל''ג } ומתחת זרועות עולם'' פירש רש''י מי שנדרס תחת הכל – הוא זרועות עולם .
 
רואים מדברי חז''ל הקדושים את גודל המעלה העצומה של המעביר על מדותיו שעליו עומד כל העולם כולו ונקרא מאוהבי ה'.
 
ועוד מצינו בגמ' { ר''ה יז. } שכל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו ואם נתבונן ונראה כמה אדם טורח כל ימיו לכפרת עוונותיו בתעניות ובסיגופים צומות ופדיונות וכאן מלמדים אונו חז''ל שאדם שפגעו בו ושתק והעביר על מדותיו מוחלין לו על כל פשעיו .
 
ודיקדק רבינו החפץ חיים זצ''ל בספר שמירת הלשון ואמר שגם אם היו רק מקלין לאדם רק בעונש של עוון אחד בלבד היה שווה ומשתלם וכאן אדם שמעביר על מדותיו מוחלין לו כל פשעיו שידוע "פשע" הנו יותר חמור מעוון פי כמה .
 
כ' מרן החיד''א בספר ציפורן שמיר { בסימן י' } שיש דברים שהם מועילים לכפרת עוונות ופשעים והם בנמצא { בהישג יד } ללא שום הוצאת דמים ואחת מהם היא המעלה הגדולה של שמיעת הבזיונות וקבלתם ללא תגובה ומענה .
 
ובגמ'{מסכת קידושין ע''א } למדונו חז''ל שאת היחוס של האדם ומשפחתו היו בודקים בדרך זו של שני אנשים או שתי משפחות שהיתה מריבה בינהם ומי ששתק ראשון זהו סימן מובהק של יחוס .
 
וכן מצינו בגמ' { ב''ק צג. } א''ר אבהו לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפים שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים ובני יונה והכשירן הכתוב לגבי המזבח .
 
ההתבוננות מתחילת הבריאה התורה מלמדת אותנו שתמיד הקב''ה חיבב את הנרדפים ואת הנעלבים הגם שבימנו נראה הדבר כסימן של חולשה ופחד והרי תורת' הקדושה לימדה אותנו שזו האמת ואדרבא אלוקים יבקש את הנרדף להלן דוגמאות ,,
 
הבל נרדף מאחיו קין והשי''ת בחר בהבל ובמנחתו כמו שכ' {  בראשית ד' } וישע ה' אל הבל ואל מנחתו'' .
 
נח היה איש צדיק תמים בדורתיו אדם יחיד נגד דור שלם של שחיתות ומרד בהקב''ה ועם כל הבזיונות והרדיפות שהיו מנת חלקו בחר בו ה' שנא' { בראשית ז. } ''כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור זה'' .
 
 
 


מה דעתך על הנעלבים ואינם עולבים. ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כחז''ל,החפץ חיים,החיד''א,בגמרא,הנעלבים,יסורים,שמש,