הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd20

מידת החסד


בגמ' { מס' סוטה יד. } איתא שהתורה תחילתה חסד וסופה חסד שכן השי''ת בתחילה עשה כתנות עור לאדם וחוה שנא' ''ויתפור להם עץ תאנה'' וגם בסוף עשה חסד שקבר בעצמו את משה רבינו ע''ה שנא' ''ויקבור אותו בגיא'' .
אנו צריכים להדבק במידות השם יתברך וללכת בדרכיו ולגמול חסדים וכו' מבלי לחקור מי ומה, לטוב ולרע. ומעשה היה  עם ר' לוי יצחק מברדיצ'וב זיע''א סנגורן של עם ישראל שהלך פעם לאיזו עיירה וביקש להתאכסן באיזה בית ובהיות שבעה''ב לא הכירו ולא אבה לקבלו בצל קורתו עד שהלך לאכסניה המקורית ושם הכירוהו מיד והפיצו את השמועה שהאדמו''ר הק' מברדיצ'וב בעיר למשך הלילה ותוך זמן קצר נהרו התושבים בהמוניהם גברים ונשים וטף ובניהם אותו עשיר. וכשראה העשיר במי פגע ומה הפסיד חשכו עיניו וחשך תארו והתחנן לגאון הק' הנ''ל שיאות לבוא לביתו אך הצדיק באחת ומי ישיבנו שאינו חפץ לעזוב את האכסניה ואף הוסיף ואמר כעת הבנתי מפני מה התורה שבחה והאריכה לגבי ההכנסת אורחים של אברהם אבינו ע''ה מה שאין כן לגבי הכנסת אורחים של לוט אעפ''י שהיה עמה מסירות נפש במקום שכזה בסדום שאסרו להכניס אורחים אלא שאברהם א' ראה שלושה אנשים פשוטים שנא' ''וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו" – וזו מסירות נפש לקבלם כפשוטים אך לוט ראה מלאכים שנא' והנה שלושה מלאכים וכו' ואין זו חוכמה לקבל מלאכים ולעשות עמם חסד ,,,
 
וכן מסופר על האחים הקד' - ר' זושא ור' אלימלך מליזנסק שהיו הולכים לעיירה אחת והיה מארחם אדם פשוט ולאחר זמן שבאו עם עגלה וסוסים יצא לקראתם עשיר אחד כדי לארחם ולא אבו וא''ל אנו לא השתנינו הבאנו עמנו רק סוסים ועגלה .
 
אדם חייב לעבוד על מידת החסד שיהיה הדבר בטבעו וימסור את נפשו על מידת החסד ואעפ''י שפעמים רבות קשה להגיע לדרגת גומל חסד אמיתי עם כל זה הדבר דורש הרבה עמל ויגיעה וירגיל עצמו לגמול חסד אפי' לבהמות ולכל אשר נשמה באפו כי הכל יצירי כפיו של השם יתברך.
 
סיפרו על האדמו''ר ר' משה מסאסוב זיע''א שהוזמן פעם לחתונה במקום מרוחק מביתו והכין עצמו לנסיעה וכשהגיע לחתונה שמחו החתן והכלה ומשפחותיהם על שכיבדם הצדיק בנוכחותו והנה באמצע החתונה הבחינו שהאדמו''ר נעלם מהמקום והתחילו לחפש אותו עד שמצאו אותו בחצר משקה את הסוסים מים וכשנשאל לפשר מעשיו הסביר שהעגלון הגיע עייף ורעב ונכנס לבית המשתה ואילו את הסוסים המסכנים שכחו והרי כתוב ''ורחמיו על כל מעשיו'' דבר זה מלמדנו מוסר השכל גדול עד היכן מגיעה גמילות חסדים אמיתית וכדי לזכות לזה צריך להתרגל למידת הנתינה לתת ולתת מבלי לצפות לקבל .
 
מעשה : בשופט טורקיה שהיה קמצן ורע עין האוהב לקבל ולא לתת פעם עמד  לטבוע בים באו אנשים והושיטו את ידיהם ואמרו לו תן לנו את ידיך ולא ענה להם היה שם אחד שהיה מכירו היטב והושיט לו את ידו ואמר לו "קח" את ידי והצליחו להצילו ממיתה לחיים. האנשים שעמדו מסביב התפלאו מאד מדוע אדם שעומד למות לא רוצה להושיט יד להצלת חייו ורק לפתע הסכים. ענה להם אותו אדם שלמעשה שופט זה אדם קמצן ורע עין האוהב לקבל ולא לתת ולכן שכשאמרו לו תן את ידך הוא נמנע אך כששמע קח את ידי הסכים . צא וראה עד היכן יכולה להגיע שחיתות המידות כאשר אדם קמצן ואינו אוהב לתת אלא רק לקבל ועפ''י זה הסביר בספר אמרי שפר מפני מה מי הכנרת מתוקים ומי ים המלח מלוחים ונראה שכיון שמי הכנרת שופכים לירדן ולים המלח ונותנים מממיהם לאחרים לכן זכו להיות מתוקים אך ים המלח מקבל מכולם ואוגר לעצמו ואינו נותן לאחרים כלום לכן מימיו מלוחים השורפים ומכלים את הנוגע בהם .
 
 
מסופר על הגאון ר' ישראל מסלנט זכותו יע''א שארע פעם בערב יום הכיפורים שלא בא לבית הכנסת והתפלל ערבית של ליל כפור ביחידות וזאת משום שבלכתו לבית הכנסת שמע בכי של תינוק מאחד הבתים ונכנס ומצא תינוק בוכה עם אחותו הקטנה שבכתה מרוב פחדה להיות לבד ונשאר הצדיק בביתם { ביביסיטר } והאכיל את התינוק עד שחזרה אמם מבית הכנסת ואז הלך הרב והתפלל ביחיד בעצם היום הקדוש והכל על מנת להרויח חסד אף על פי שזה מדובר בקטנים ואינו מכירם
 
לכן ישתדל אדם להרבות בחסד ולא להתחמק ממנו וכמו שנא' בגמרא { ע''ז יח: } כל העוסק בתורה בלבד בלא גמילות חסדים דומה כמי שאין לו אלוה''.
 
 
 
 


מה דעתך על מידת החסד ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כחסד,האחים הקדושים,מידת החסד,נפשו,מעשה,קמצן,רע לב,שופט,אדמו''ר