הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd25

צדק צדק תרדוף.


למה כפלה התורה צדק צדק פעמיים? מעשה בעשיר גדול שהיה לו בן יחיד. שליח הבא אל עשיר בשביל צדקה.
"צדק צדק תרדוף" { דברים טז' – כ' } .
מובא בס' טעמי המקרא { של ר' מימון בן עטר זצ''ל } למה כתבה התורה צדק צדק פעמיים ? [צדק וצדקה אותו שורש הם]. מסביר לפי המשנה באבות { פ' – ה' – משנה יג' } ארבע מידות בנותני צדקה א. הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים  ב. יתנו אחרים והוא לא יתן ג. יתן ויתנו אחרים { חסיד } ד. לא יתן ולא יתנו אחרים – רשע ,,,
             
וזהו רמז לכפל הל' צדק צדק – בא הכתוב לתת עצה טובה לאדם שיבחר מתוך ארבע המידות של נותני צדקה את המידה שיש בה שתי צדקות דהיינו שיתן הוא ושיתנו אחרים נוסף למה שהוא נותן ישתדל גם לזכות אחרים לתת צדקה .
 
הפס' אומר ''צדק צדק תרדוף למען תחיה'' כי צדקה תציל ממות { משלי י' – ב' } מספרים כי פעם בא שליח אצל עשיר אחד בעניין צדקה והעשיר לא רצה לתת צדקה בשום אופן בטענה כי יש לו הרבה הפסדים במסחר השליח ביקש רק להשמיע את דבריו בפני העשיר לבקשה זו נענה העשיר ואז השליח סיפר את המעשה הבא מעשה בעשיר גדול שהיה לו בן יחיד ומפחד עליו לא הוציא מביתו ולא לימדו קרוא וכתוב לימים עשה העשיר משתה גדול והזמין את קרוביו וידידיו והיתה שמחה גדולה בביתו באמצע הסעודה פנה אחד המוזמנים לבעל הסעודה ואמר לו אני רואה כי בסוף השמחה הזו תהיה לך חרטה גדולה בעל הבית בשומעו את דבריו אחזה אותו חרדה ומיד ביקש את פשר הדבר הסביר לו האיש המוזמן כי בנו יחידו סופו להיות עני מאחר ואביו לא לימדו קרוא וכתוב ואחרי מות אביו המשרתים והעבדים וגם הפקידים שלו יעשו כחפצם בממונו כי הבן אינו יודע מאומה . לכן טוב תעשה אם תמסור את בנך בידי מורה טוב והוא ילמד אותו קרוא וכתוב חשבונות וכו' וכך היה הבן למד והיה למשכיל גדול למד גם חוכמת התכונה { אסטרונומיה – מדע השמים } כמובן שהאב שמח ומינה את בנו לנהל את עסקיו האב שאל את בנו לגלות לו בחוכמת התכונה האם שנה זו יתעסק בנטיעות ובפירות הארץ הבן ראה בכוכבים כי אותו שנה כל מי שיעסוק בכל מיני זרעים יהיה לו הפסד גדול וכך היה כל הסוחרים שהתעסקו בחקלאות הפסידו והוא עסק במסחר אחר והרוויח וכך היה עושה מידי שנה בשנה שואל את בנו ועל ידו ההצלחה האירה לו פנים הרבה פעם שאל האב כמנהגו את בנו לחזות בכוכבים וראה כי אביו ימות באותה שנה הבן לא רצה לגלות לאביו אולם האב הפציר בבנו לומר לו את מה שראה הבן גילה לאביו כי באותה שנה ימות האב שאל את הבן האם יש  תרופה לבטל את הגזירה הרעה השיב לו הבן כי אין תרופה מפני שבכל שנה ושנה היה רק מרויח ולא מפסיד ולכן גזרו עליו למות כי אם היה מפסיד במסחרו ובאים עליו יסורין היה מתעורר לחזור בתשובה וההפסדים יחד עם היסורין ממרקין חלק מהעוונות אבל אביו שהיה מרוויח כל שנה מבלי להפסיד נגזרה עליו מיתה כדי לכפר על עוונותיו כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא'' { קהלת ז' – כ' } ע''כ הסיפור. הוסיף השליח ואמר לעשיר שאם אמנם יש לו הפסדים במסחר הרי זה לטובתו וצריך לשמוח כי ההפסד מבטל את הגזירות ואם יש עליו גזירות בודאי שצריך להרבות בצדקה למרות הפסדיו כי צדקה תציל ממות.
 
 
 


מה דעתך על צדק צדק תרדוף. ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה
מאת אברהם ב 27/11/2013 15:43חידוש יפה תגובה לתגובה

ידוע כהם: כי,לו,–,צדק,{,},צדקה,הבן,שנה,אחרים