הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd28

כוחה של השתוקקות


איתא בפרקי דרבי אליעזר [ פ'א ] מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיו לאביו חורשים והיו חורשין על גבי המענה והוא היה חורש בטרשין [ בסלעים ] ישב לו והיה בוכה א''ל אביו מפני מה אתה בוכה
שמא מצטער אתה שאתה חורש בטרשין עכשיו אתה חורש על גבי המענה . ישב לו על גבי המענה והיה בוכה א''ל מפני מה אתה בוכה שמא מצטער אתה שאתה חורש על גבי המענה א''ל לאו ולמה אתה בוכה ? א''ל שאני מבקש ללמוד תורה. א''ל והלא בן עשרים ושמונה שנים אתה. ואתה מבקש ללמוד תורה . לך קח לך אשה ותוליד לך בנים ואתה מוליכן לבית הספר .רבי אליעזר עשה שתי שבתות ולא טעם כלום עד שנגלה לו אליהו ז''ל וא''ל בן הורקנוס למה אתה בוכה א''ל מפני שאני מבקש ללמוד תורה א''ל אם מבקש אתה ללמוד תורה עלה לירושלים אצל רבי יוחנן בן זכאי .עמד והלך אצל ריב''ז ישב לו והיה בוכה. א''ל מפני מה אתה בוכה א''ל מפני שאני מבקש ללמוד תורה [ ע''ש באיזה תנאים למד ] ולימדוהו שם ק''ש וברכת המזון וכו' עד שהגיע להישגים גבוהים שהיה דורש ופניו מאירות כאור החמה וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה ואין אדם יודע אם יום או לילה ובא ריב''ז ונשקו על ראשו א''ל אשריכם אברהם יצחק ויעקב שיצא זה מחלציכם וכו' .
 
לכאורה הסיפור נראה תמוה איך זה שתיכף ומיד זכה ר' אליעזר עוד בהיותו עם הארץ לגילוי אליהו ? ומה גם צריך להבין מה זאת שיעץ לו אליהו שיעלה לירושלים ללמוד תורה מפי ריב''ז הרי היה אז בן עשרים ושמונה שנה בור ועם הארץ שאינו יודע אפי' ק''ש וברכת המזון ולכאורה היה צריך לומר לו קודם שילך למלמד תינוקות שיתחיל איתו אלף בית וכו' ומדוע שלחו אליהו תיכף ומיד אצל גדול הדור- ריב''ז ?
 
אלא מבאר הגה''צ ר' נתן ווכטפויגל זצ''ל [ משגיח דישיבת ליקווד ] שכאן גילה  אליהו הנביא  את הסוד ואת העוצמה שגלומה בצימאון ובהשתוקקות לתורה שאם יש בליבו של אדם כזה צימאון לתורה כמו שהיה אצל ר' אליעזר אז ההצלחה מובטחת ואפשר תיכף ומיד לשלוח אותו לירושלים להיות מתלמידיו של ריב''ז ובודאי יצליח . זהו כוחה של השתוקקות .
 
א' שלמה ה' ע''ה [ משלי פ''ב – ד- ה ] ''אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה' ודעת אלקים תמצא'' כלומר בלי הביקוש והחיפוש אי אפשר להבין כי זה תנאי יסודי והכרחי להרגיש צמאון והשתוקקות לתורה וכ' רבינו יונה [ בפי' למשלי] והנה תלוי הצלחת הלימוד בחפץ[ ברצון] וכענין חופש מטמונים שהוגד לו כי יש מטמון בבית הזה או בבקעה הזאת כי לא יהיה עליו לטורח חיפוש המטמון מדעתו שאמצא הון רב במקום אחד ויתעשר ברגע אחד ולפי העריבות בטרחה וחיפושה תפקחנה בה עיני השכל ותשמר בלב האדם [ עכ''ד ]
 
 
 
 מה דעתך על כוחה של השתוקקות ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה
מאת אברהם ב 27/11/2013 15:51סיפור מוכר אבל המשך המאמר חידש לי .ישר כח!!!תגובה לתגובה

ידוע כאתה,א''ל,לו,בוכה,ללמוד,תורה,מבקש,אליהו,ריב''ז,