הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd29

הרצון לדעת


מסופר על הגאון ר' אייזל חריף שהיתה לו בת יחידה ורצה להשיאה לתלמיד חכם חשוב וחריף כמותו ובפרט שאותו חתן עתיד למלא את מקומו ברבנות ולכן הלך מישיבה לישיבה לחפש בחור עילוי לבת ת''ח
לקיים מאמר חז''ל  [ פסחים מט : ] לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישיא בתו לת''ח . הגיע לישיבה מפורסמת ונכנס להיכל בית המדרש ואמר שיש לו להציג קושיה מאד חזקה על הרמב''ם והיה מי שיתרץ לו את הקושיה בתירוץ שיניח את דעתו הרי הוא מבטיחו שיתן לו את ביתו לאשה לאחר שהסביר את קושיתו בטוב טעם ודעת נכנס לחדר צדדי ואז החלו האריות שבחבורה מתנצחים ומתווכחים לבאר את הקושיה ואת אפשרויות התירוץ באופן זה או אחר. וכי מילתא זוטרתא [ דבר קט הוא ] היא לזכות בביתו של גדול הדור כבר למחרת בבוקר נהרו התלמידים משופרא דשופרא מנסים את כוחם בפילפול ובעיון זה מתרץ כך. וההוא מתרץ אחרת. אך את כולם דחה ופרך הגאון את דבריהם זה אחר זה  עד שנלאו למצוא הפתח. משסיימו כולם. פנה הגאון לראש הישיבה והודה לו על האירוח הנפלא ויצא לדרכו לישיבה אחרת שמא ימצא שם את מבוקשו. והנה טרם יצא הגאון מהישיבה והנה העגלון מודיעו שיש בחור שרודף אחרי העגלה ומסמן לו לעצור הורה לו הגאון לעצור והעלה את הבחור העייף לעגלה ושאלו למבוקשו הבחור עודנו מתנשף ומתנשם אמר בקושי את המילה התירוץ .
 
הבין הגאון שיש לבחור זה התירוץ לשאלתו והמתין לו כמה דקות שינוח אך הבחור נשאר שותק פנה אליו שוב הגאון ואמר לו בנימה של נחת נו בני אמור את דבריך פתח התלמיד את פיו ואמר לו אמנם בבתו של רבנו לא זכינו אך מדוע שאשאר עם קושיא ? רצוני לדעת את התירוץ לצורך למודי גם אם לא אזכה בבת הרב נהרו פני הגאון ר' אייזל ואמר לו אתה החתן תדע לך שלקושיא זו ספק יש תירוץ ספק לא. כל רצוני ומאווי נפשי הם למצוא לבתי ת''ח שקדן ומופלג אך עם כל זאת רצוני בחתן שיפריע לו שיש לו קושיא כי כאשר יפריע לו הוא לא ינוח ולא ישקוט עד שימצא תשובה ועתה שמח אני שמצאתי את שאהבה נפשי. מפיתי תאכל ומייני תשתה ובביתי תלין ראוי אתה לשאת את בתי אם כן רואים אנו כמה חשוב שיש שאלה אך יותר חשוב הרצון לדעת תשובה .
 
 
 


מה דעתך על הרצון לדעת ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כלו,הגאון,שיש,ואמר,התירוץ,הבחור,רצוני,[,],לישיבה