הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd30

זהירות באופן הדיבור


נא' [ אבות פ- א מ – יא ] אבטליון או' חכמים היזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמים מתחלל.
פירש ר' מנחם המאירי - הסבר דבריך יפה שאי אפשר יהיה לפרש אותם כדברי אפיקורסות . אל תאמר מה לי כי אתחשב בקהל השומעים ? אם אינם מבינים – יבואו וישאלו הלא יתכן שאין האנשים מעוניינים לשאול הם נוטים לפרש לא נכון ושמחים להבין את הדברים באופן זה .
 
אנטיגנוס איש סוכו - היו לו שני תלמידים צדוק וביתוס כשלימד אותו אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא ע''מ לקבל פרס לא התכוון שה' לא יתן שכר לעושי מצוותיו אלא רצה לומר שאם חייב לעבוד את ה' מאהבה בלי לחשוב על השכר . אך מאחר שלא אמר את הדבר באופן ברור. הבינו שלדעתו של רבם אין שכר כלל לא בעולם הזה ולא בעולם הבא על כן עזבו אותו וייסדו שתי כיתות של כופרים שהתרחקו מאמונתו [ע''פ אבות דר' נתן פ''ה] ומכאן שיש להקפיד ולפרש את הדברים בדרך המובנת לכל .
 
אדם שאינו נזהר בדבריו יכול להביא רעה גדולה דוגמא לזה אנו מוצאים [ בגמ' סנהדרין קט. ] דרש רבא מהו שנא' ''חתר בחושך בתים יומם חתמו למו לא ידעו אור'' [ איוב כד . – טז' ] כי הגנבים שפרצו בלילה כדי לגנוב הסתתרו והתחבאו ביום בבתיהם כדי שלא יכירום ורבא הסביר מלמד שהיו נותנים עיניהם בבעלי ממון ומפקידים אצלם אפרסמון [ מין בושם שריחו חזק ] ומניחים אותם בבית גנזיהם [ יחד עם כספם ] לערב באים [ הגנבים שהפקידו את האפרסמון ] ומריחים אותו ככלב וחותרים שם ונוטלים אותו ממון. את הדרשה הזו [ הפטנט ] של רבא דרש ר' יוסי בציפורי. הגמ' או' שבאותו הלילה שלש מאות מחתרות [ גניבות ] היו בציפורי כי רבים למדו שיטה זו של גניבה וביצעו אותה הלכה למעשה. באו בני העיר לרבי יוסי והיו מצערים אותו אמרו לו נתת דרך לגנבים [ גילתה להם פטנט ]  א''ל וכי הייתי יודע שיבואו הגנבים לשמוע את הדרשה על כן כל דבר יש לאומרו בבהירות ובדייקנות .
 
מסופר על מלך ששלח למלך  של מדינה שכנה בזו הלשון שלח לי סוס כחול שזנבו שחור ואם לא ,,, על כך ענה המלך השני אין לי סוס כזה ואילו היה לי ,,, המלך הראשון כעס על תשובתו והכריז מלחמה וחדשים רבים ארכה המלחמה נשפך דם רב אוצרות נבוזו ורכוש הושמד לבסוף נועדו שני המלכים ע''מ ליישב את הסכסוך שאלו למה התכוונת ,,, ואם לא,,, א''ל  פשוט שאם לא תמצא תשלח לי בכל צבע אחר שיהיה . ואתה למה התכונת א''ל פשוט. כמשמעו שאילו היה לי סוס כזה ודאי הייתי שולח לך במתנה ,,, איזה שטויות – וכרתו ברית ידידות .
 
 
 


מה דעתך על זהירות באופן הדיבור ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כ [,],אותו,כי,–,שלא,הגנבים,א''ל,סוס,ר'