הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd33

תכלית הבריאה


ב' שנים ומחצה נחלקו ב''ש וב''ה אם נח לו לאדם שנברא או לא. נמנו וגמרו שעכשיו שנברא יפשפש במעשיו [ עירובין יג : ] ולכאורה צ''ב מה הנפק''מ אם נוח לו שנברא או לאו הרי כבר נברא האדם ואת הנעשה א''א להשיב .
ועוד צ''ב דהא מסתבר דאין רע יורד מן השמים וא''כ אם בכל זאת נברא האדם מסתמא שנוח מהשמיים שנברא ויש לבאר בהקדם קושיית המפרשים דכיון שנודע שקודם בריאת האדם נשמתו הייתה נהנית מזיו השכינה תחת כסא הכבוד ואף לאחר מיתת האדם הנשמה נהנית מזיו השכינה א''כ מה יתרון לאדם שנברא ובחייו מסגל מצוות ומעש''ט וכשיחטא האדם בגבור יצרו עליו יהא לו פסידא ושוב לאחר מיתתו לא תוכל נשמתו ליהנות מזיו השכינה. ותירצו המפרשים עפי''מ שא' חז''ל שהנהנה משולחן אחרים מתבייש להסתכל בפניהם ונמצא לפי''ז שקודם בריאת האדם הנשמה נהנתה בבחינת נהמא דכיסופא וע''י סיגול התורה והמצוות בעוה''ז תוכל נשמתו ליהנות מזיו השכינה בלא בושה מאחר שבירור וקיום התכלית כבר נעשה ולכך האדם נברא ! אך עדיין יש להבין דהא שם ודאי נהנית מזיו שכינתו יתברך . אבל בעוה''ז אי''ז ודאי שלאחר המיתה תשוב ותהנה מזיו השכינה דשמא תחטא . וקי''ל ברי ושמא ברי עדיף .
 
ואפ''ל דבזה גופא נחלקו ב''ש וב''ה שהללו אומרים נח לו לאדם שנברא שבתחילה נהנית הנשמה בבחינת נהמא דכיסופא וע''י ביאתה לעוה''ז לעסק התורה והמצוות ומעש''ט תהנה לעת''ל ולא תבוש ואע''פ שיש לחוש שמא תחטא ויגרם הפסד עקב החטא מ''מ כבר אמרו [ בברכות לג : ומגילה כה' ] הכל בידי שמיים חוץ מיר''ש . וביכולת האדם לכוף יצרו . כדאיתא בקידושין [ דף ל: ]ואם אתה רוצה אתה מושל בו שנאמר ''ואתה תמשול בו '' אבל הללו האומרים נח לו לאדם שלא נברא שמא יחטא וכדאיתא באבות [ פ''א משנה טז' ] הסתלק מן הספק וברי ושמא קי''ל דברי עדיף ולבסוף נמנו וגמרו דעכשיו שנברא יפשפש במעשיו והקב''ה עוזרו וכדאמרי' בקידושין שם בכל יום ויום יצרו של אדם מתחדש עליו ואלמלא הקב''ה עוזרו אינו יכול לו ואף שעלול לחטוא מ''מ השכר הוא נצחי ולפי''ז מיושבות ב' הקושיות שזה בא לבאר לנו את מטרת ירידת הנשמה בעוה''ז וכנ''ל .
 
ובזה מבואר דברי התנא באבות פ''ב מט''ו ר' טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים ובעה''ב דוחק ולכאו' אם הזמן קצר מה התועלת בבריאת האדם ואפשר דלכך סיים התנא והשכר הרבה שאע''פ שהזמן הוא קצר מ''מ השכר הוא נצחי בעוה''ב .
 
ועוד יש לבאר מחלוקתם עפי''מ שא' חז''ל במדרש דקודם בריאת האדם נמלך הקב''ה במלאכים אם לברוא את האדם ואמרו מה אנוש כי תזכרנו [ תהילים ח ] ואעפ''כ ברא הקב''ה את האדם וא''כ כאשר האדם חוטא כביכול מגיע הפגם להקב''ה וא''כ מוטב לו לאדם שלא נברא .
 
משל למה הדבר דומה לחכם גדול ששאל יועציו האם לעשות דבר פלוני ויעצוהו לבל יעשהו אך ליבו של החכם לא שת ליבו להם ועשה את העולה בליבו וכאשר יורהו שכלו ולא עלה בידיו לעשות זה הדבר אשר חפץ לעשות כמה תרבה ותגדל הבושה. והנמשל שכאשר הנברא חסר בעבודת ה' ולא ממצה כוחותיו לעבודת הי''ת כביכול כמה תרבה הבושה להקב''ה שע''פ רצונו ברא את האדם בניגוד לדעת המלאכים ובאמת מתקיימים דבריהם מה אנוש כי תזכרנו וידוע שאחד משמות הנבראים הוא אנוש שמסמל את שיא הפחיתות ומיעוט הערך . לכך הללו אומרים נח לו שלא נברא אבל הללו אומרים נח לו שנברא שסו''ס זה תכלית האדם לעבוד על המידות ולהגיע לשלמות .
 
אמנם צריך להבין מאחר והיה ברצון הי''ת לברוא את האדם אף בלא דעת משרתיו המלאכים מה ראה להיוועץ עמהם אם לברוא את האדם או לאו .
 
אלא נראה שהתייעצות הקב''ה עם מלאכיו לא לחינם הייתה אלא עם מטרה ותכלית ויעוד. והוא שהחי יתן אל לבו לידע ולהשכיל בידיעת רצון הי''ת שהרי מן הדין לא הייתה לאדם זכות חיות אלא שהקב''ה בחסדיו וברחמיו ברא את האדם וכיון שיחטא האדם נעשה כביכול זלזול במלך וע''ז נמנו וגמרו כיון שנברא האדם יפשפש במעשיו שע''י הנחפשה דרכנו ונחקורה כביכול אין זלזול במלך בזה שלא שמע לעצת המלאכים .
 
 
 


מה דעתך על תכלית הבריאה ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה