הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
manage

ברית הנישואין


בשלב מסוים בחיים, כולנו מתחילים לגשש אחר בן זוגנו המיועד. אין זה דבר פשוט כלל, שהרי מתוך מיליוני הצעות, תיבחר אחת בלבד. אם כן, כיצד מאתרים את האחד המיועד הזה?
בס"ד

תוך כדי תהליך החיפוש, עולות ספקות אי הוודאות.

מצד אחד, ייתכן שכל חיפושי האדם אחר המיועד/ת לו חסרי תכלית, ושכמו שאמרו חז"ל :" 40 יום טרם הולדת הוולד יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני.מצד שני,  ייתכן כי מעשיו של האדם הם אלו האחראים באיתור, וככל שיתמיד במעשיו יזכה למצוא את זיווגו ביתר קלות שנא' "מזווגים לו לאדם לפי מעשיו".

חודש מנחם-אב מתייחד במורכבותו. ראשיתו של חודש זה מתחיל ברצף של ימים המאופיינים בעצב ובקדרות אך מאמצעו, כדוג' ט"ו באב, מתנהלים ימי שמחה, ימים בהם המזל מאיר לישראל,חג האהבה.
כיצד איפוא ניתן להסביר את שילוב המעבר מימי עצבות לימי שמחה, בין ימים בהם אנו מתאבלים לימים עליהם אמרו חז"ל: "לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים" ?
המשנה האחרונה במסכת תענית מסיימת :

"אמר רשב"ג לא היו ימים טובים לישראל  כחמשה עשר באב ויום הכיפורים שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש  את מי שאין לו. כל הכלים טעונים טבילה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים..."

מסיום זה אנו למדים שיום הכיפורים וט"ו באב הינם הימים היחידים בהם בנות ישראל שאלו אחת מן השנייה שמלות לבנות. שמלות אלו התאפיינו בפשטותן ובצניעותן הן כדי לא לבייש את אלו שאין ידן משגת לרכוש שמלות יקרות יותר ובכך לשדר את "האני" האמיתי של כל אחת ,והן ליצור שוויון שיימנע עדיפות חיצונית של בת אחת על אחרת.
בעבר, בנות ישראל היו יוצאות לחולל בכרמים והבחורים היו צופים בהן ובוחרים את זו שמצאה חן בעיניהם:

"ומה היו  אומרות: בחור שא נא עיניך וראה מה את בורר לך, אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה (ייחוס), שקר החן והבל היופי אשה יראת ה היא תתהלל (משלי לא') ואומר: תנו לה מפרי ידיה( תסתכל עליי, המעשים שלי, וכו', משלי ל"א)  ויהללוה בשערים  מעשיה וכן הוא אומר: צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום  חתונתו וביום שמחת לבו. ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה  בנין בהמ"ק שיבנה במהרה  בימינו אמן".

מהם יחסינו כיום לימים אלו?
יום הכיפורים הינו יום קדוש וברמה רוחנית גבוהה. ביום זה בני ישראל דומים למלאכים. ט"ו באב, שאינו מועד מדאורייתא, מופיע לראשונה במשנה.
בעקבות פרשת בנות צלפחד ובקשת בני שבט מנשה, נקבע שבת יורשת נחלה תתחתן רק עם חתן משבטה  כדי שהנחלה לא תעבור לשבט אחר.עם התבססות בני ישראל בארץ, נטשטשו הגבולות בין השבטים ונתבטלה תקנה זו שהותר להתחתן זה עם זה. כל זאת בצירוף סיבות נוספות הוא שהוביל לקביעת היום כיום האהבה.                                                                                     
ט"ו באב כשלעצמו הינו יום חול ואין חובת קיום מצוות בו .לעומת זאת, יום הכיפורים הוא יום רוחני בעיקרו, ונראה כי זהו בעצם ניסיון של חז"ל לחבר בין הקודש לחול, אך אין הדבר כך. חז"ל משווים בין ימים אלו כיוון שגם ט"ו באב הוא יום קדוש ורוחני,ובעבר לא הייתה כלל סתירה ביום זה בין הקודש לחול.
 
איך אם כן קיים בט"ו באב הצד הרוחני?

בהתאם לגישת הזיווג המפורטת בתחילה,קיימות מספר גישות בהתייחסות לעניין השידוכים:

1)  40" יום טרם הולדת הוולד יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני" .כלומר, הזיווג נקבע משמים.גישה זו משקפת את יום-כיפור.
2) מזווגים לו לאדם לפי מעשיו" . כלומר, השידוך מושפע ממעשי האדם, לכן עליו להשתדל, להתלבש יפה להתכונן, להתנהג בהתאם וכו' , כדי למצוא חן בעיני הצד השני. גישה זו משקפת את ט"ו באב.

לאור זאת, מה מתבקש ממני לעשות על מנת למצוא את זיווגי?

הרבי באגרות הקודש,משיב לשאלת מקור השידוך: האם שידוך תלוי באדם או שעניין זה הינו בידי שמיים?
דעת החוקרים: (דוג':הרמב"ם) עניין השידוך תלוי באדם עצמו, בחירה חופשית מלאה.
דעת המקובלים: אין לאדם יכולת השפעה בעניין, הכל נקבע מראש.
לפי תורת החסידות (הבעל שם-טוב, בשורש הכל מחבר ושם אין פיצול בגישות) ישנן 7 שיטות:

א)     השידוך נקבע מראש ואין תפילת האדם מהווה זרז לכך.אמנם, כיוון שלאדם יש בחירה כלשהי מלמטה ואדם אחר התפלל עליה ויקדים אותו נראה שהוא מעכב אותו ואם אותו אדם הוא זה שנכנס באמצע זה מסוכן,ו ינסו להוציא אותו משם.לכן, לא מתפללים על בן אדם מסוים כי יכול להיות שיווצרו מכך תפילות שווא ויש להיזהר מכך. מי שנכנס באמצע, אותו שידוך לא יזכה לחיות יחד, לא יהיה  לו חיי אישות והמשכיות ואז הבחורה נישאת למי שנקבע לה מראש .                                                                   (גישת יום הכיפורים-נלקח מספר חסידים של רבי יהודה החסיד).

ב)     תפילת אחר (לא אחד מבני הזוג) מועילה ויכולה להתגשם, יזכה הוא לחיות איתה ויולידו ילדים אך בהכרח שהזוגיות שלהם לא תסתדר יפה ולא תתקיים מסיבות החיים והיא נישאת לבן זוגה המיועד מלמעלה (מתאים לגישת יום כיפור שהכל נקבע מלמעלה).

ג)      בת קול קוראת וגוזרת את העניין מראש אך הגזרה יכולה להתבטל לגמרי בעזרת התפילה והכל יעלה יפה.כלומר,עניין ש\שידוכו של אדם נקבע מראש אך לתפילתו יש השפעה בדבר.

ד)     לאדם יש בחירה חופשית מלאה להינשא עם מי שירצה והכול תלוי בו (הכל צפוי והרשות נתונה). האדם בוחר במי שנכתב לו מראש, אך אם לא יזדרז יבוא אחר בתפילה ויקדים אותו ויכנס להם באמצע (לכן יפלט ודינו יהיה לפי שתי הדעות הראשונות והאדם יוזז).

ה) הכל נקבע מלמעלה אבל ההכרזה איננה גזרה (היא לא מוכרחת להתקיים). ההכרזה היא כדי ליצור   את המשותף,את הטלאים ,את הדברים המחברים בין בני הזוג (הרמב"ם). זוהי לא גזרה אלא נטייה על פי הטבע. עוטפת את הנפש שלנו כדי שנתאים חיצונית ,שדרוג כדי להקל, למצוא ביניהם את המכנה המשותף. אך הבחירה החופשית היא בדבר זה.

ו)כל הזיווגים מושפעים ממעשיו של האדם (הגישה השנייה),אך ההכרזה היא התחברות החומר והנפש (ספר העקידה). הדבר תלוי בנו.ההכרזה היא איחוד,זיווג בין הנפש הפרטית לי לגוף המיועד לי  (האיזון ביניהם) וזה מיישב את הדעת שיש הכרזה אך לא קשורה לקשר הנישואים ושהזיווגים הם לפי מעשי האדם (גישת ט"ו באב).

ז)לפי הארי ז"ל בהכרזה מכריזים על תאריך השידוך ועל האדם המיועד.לכל זאה יש תאריך שנקבע כבר מראש. לעיתים מתרחשת התעכבות כי נוצר שידוך אחר ממה שנקבע מראש (כי זה תיקונים וכו') .אולם, בסופו של דבר השידוך המיועד מלכתחילה יתממש (לא דווקא בגלגול זה ייתכן בגלגול הבא)בזמן הנכון. כדוגמת אוריה ובת-שבע המיועדת לדוד. יש כאן שילוב של שתי הגישות אך כשמגיע הזמן, הדעה שנקבעה מלמעלה היא זו שגוברת.

לסיכום-
יום הכיפורים וט"ו באב מקושרים ומחוברים אחד עם השני מעצם שורשם. נדרשת מאיתנו בימים אלו הסתכלות בפנימיות ובנשמה ולא בחיצוניות . חיבור הקודש עם החול ליום כיפור צריך להוסיף את המחול  ולט"ו באב את הפנימיות והרוחניות, ליום כיפור להוסיף את המעשה שלך ולט"ו באב את הקבלה מלמעלה.בחיבור בין הקודש לחול נוסיף אמונה שהזיווג הוא משמים אבל בד בבד נדרשת מאיתנו השתדלות לפעול למענו.


מאמר זה טרם דורגמרתקמענייןנחמדסבירגרוע


מה דעתך על ברית הנישואין ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כהקשר בין יום הכיפורים לט"ו באב, יחסינו כיום לט"ו באב.