הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd24

מעלות הנותני צדקה


דרש רבי דוסתאי ברבי ינאי בוא וראה שלא כמידת הקב''ה מידת בשר ודם – מידת בשר ודם. אדם מביא דורון גדול למלך ספק מקבלים אותו ממנו ספק אין מקבלים אותו ממנו – ספק רואה פני המלך ספק אינו רואה פני המלך.
אבל הקב''ה אינו כן אדם הנותן פרוטה לעני זוכה ומקבל פני שכינה שנא' { תהילים יז' } אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך''.
 
מי שעושה צדקה הקב''ה ממציא לו מעות ועושה בהם צדקה { אינו מפסיד } נא' { ב''ב ט }
אמר ר' יצחק מהו שנא' { משלי כא כא' } רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד'' משום שרודף צדקה ימצא צדקה ? אלא לומר לך כל הרודף אחר צדקה הקב''ה ממציא לו מעות ועושה בהם צדקה ר' נחמן בר יצחק אמר הקב''ה ממציא לו בני אדם הגונים לעשות עמהם צדקה כדי לקבל שכר .
 
דרש רבה מהו שנא' { ירמיה יח' – כג' } ויהיו מכשולים לפניך בעת אפך עשה בהם'' א' ירמיה לפני הקב''ה רבש''ע אפי' בשעה שכופים את יצרם ומבקשים לעשות צדקה לפניך הכשילם בבני אדם שאינם הגונים כדי שלא יקבל עליהם שכר וזוהי קללת הנביא ירמיה את אנשי ענתות שהיו מבקשים את נפשו שלא ימציא להם הקב''ה אנשים הגונים כדי שלא יקבלו שכר שלם ,,,
             
מובא בירושלמי פאה { פרק א' הלכה יא' } שנו רבותינו מעשה במונבז המלך שהיה בעלה של הילני המלכה { בת יוונית ונתגירה עשרים שנה לפני מותה  אולם לפי דברי רש''י { במס' ב''ב יא. } היא היתה מזרע החשמונאים } מונבז נמנה בין עשרה מלכים שהתגיירו והם חירם..תלמי המלך וכו'. מונבז המלך בזבז { פזר } אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת { לצדקה } וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו אבותיך גנזו אוצרות והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזם. אמר להם אבותי גנזו למטה ואני למעלה אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו אבותי גנזו דבר שאינו עושה פירות ואני גנזתי דבר שעושה פירות אבותי גנזו ממון ואני גנזתי אוצרות נפשות אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי אבותי גנזו לעוה''ז ואני גנזתי לעוה''ב מכאן ילמד האדם כי הממון שהוא נותן לצדקה הוא הנקרא ממון שלו היות וכל רגע עלול הוא חלילה לעזוב את ממונו ונעשה של אחרים ולכן נקרא הכסף זוזים – שהם זזים ממקומם וכך א' שלמה המלך ע''ה { משלי כג' – ד-ה } אל תיגע להעשיר מבינתך חדל התעיף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר בשמים" ואמר שלמה המלך להעשיר – ולא להתעשר – שכוונתו להעשיר את בניו את בניו אחריו או אחרים לאחר מותו מבינתך חדל כי יכול להיות שעוד בטרם תמות תאבד את כל הכסף או אפי' אחר המוות יעוף מידי בניך או גרוע מזה במקום להשאיר כסף ורווחה לבנים לפעמים חלילה ע''י אותו כסף האדם גורם שנאה בין הבנים בעניין חלוקת הירושה והכסף ההוא הולך בעניין רע רחמנא ליצלן וזה הופך להיות כסף שמור לבעליו לרעתו .
 
על כן על האדם להיות סמוך ובטוח בבורא עולם כי לא ימנע טוב להולכים בתמים  כמו שמסופר על ר' מאיר בעל הנס זיע''א  שמה שהיה מרויח חציו נותן לצדקה וחציו לכלכלת הבית א''ל מה עם בניך ? א''ל אם הם יהיו צדיקים אין מה לדאוג כנא' ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם ואם יהיו רשעים אני אניח את ממוני לאויבי ה' ,,,
 


מה דעתך על מעלות הנותני צדקה ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כצדקה,גנזו,הקב''ה,אבותי,ואני,לו,–,המלך