הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
בדיקות_ספורט

בדיקות ספורט – האם חובה לבצע ?


האם חייבים לבצע בדיקות ספורט לספורטאים ?
חובת הבדיקות הרפואיות וסוגן נקבעו בחוק הספורט, התשמ"ח-1988 ותקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשנ"ז-1977.


סעיף 5 לחוק הספורט, קובע כדלקמן:

 אגודת ספורט, מכון ספורט, ארגון ספורט והתאחדות או איגוד לא ישתפו ספורטאים בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם, אלא אם כן הספורטאים נבדקו תחילה בדיקות רפואיות ונמצאו כשירים.

השר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בהתאחדות או באיגוד הנוגע לענין, את סוגי הבדיקות הרפואיות ותדירותן.

הבדיקות הרפואיות ייערכו בתחנות לרפואת ספורט ששר הבריאות קבע לענין זה.

מבדיקת עורך דין ספורט עולה מהסעיף, כי קיימת חובת בדיקה רפואית לכל שחקן בטרם השתתפותו בתחרויות ספורט, כאשר סוג הבדיקות ותדירותן יקבע בתקנות ותערכנה ע"י תחנות לרפואת ספורט שקבע שר הבריאות

תקנות הספורט בדיקות רפואיות התשנ"ז-1977 מפרטות את כל החובות הנוגעות לבדיקות רפואיות של השחקנים, כדלקמן:

עריכת בדיקות רפואיות 

הבדיקות הרפואיות לקביעת כשירות, שספורטאי חייב להיבדק בהן לפי סעיף 5(א) לחוק קודם שישותף בתחרויות ספורט הן בדיקה ארגומטרית ו בדיקה גופנית כללית.


בנוסף לאמור בתקנת משנה (א) ייבדק ספורטאי בדיקה תקופתית לקראת כל עונת ספורט קודם שישתתף בתחרויות ספורט באותה עונה.


על אף האמור בתקנת משנה (א), פטור ספורטאי שגילו עד 17 מבדיקה ארגומטרית לפני כניסתו לפעילות תחרותית, אלא אם כן מדובר בהשתתפות בנבחרת ארצית או אזורית.


 תדירות בדיקות רפואיות

בדיקה גופנית כללית תיערך לספורטאי
(1)
עד גיל 34 - מדי שנתיים;
(2)
מגיל 35 - מדי שנה

בדיקה ארגומטרית תיערך לספורטאי בשנה שבה הגיע לגיל 17, 23, 27, 32 ו - 34, והחל בשנתו ה - 35 מדי שנה

בדיקה ארגומטרית תיערך לספורטאי גם משהחלים לאחר שנמצא אצלו ממצא פתולוגי או חשד לממצא כאמור, ולאחר שחלה במחלת חום שבעטייה אושפז; לספורטאי הפעיל רק בענף ספורט שאינו כרוך במאמץ גופני משמעותי (כמו שחמט, קריקט, גולף או קליעה למטרה) תיערך בדיקה ארגומטרית החל בשנתו ה 35 - מדי שנה.

חובות ספורטאי 


ספורטאי חייב להתייצב לבדיקה רפואית בתחנה לרפואת ספורט לפי סעיף 5(ג) לחוק, במועד שהורו לו אגודת ספורט, מכון ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד המשתפים אותו בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם.

ספורטאי המתייצב לבדיקה רפואית כאמור בתקנת משנה (א) ישיב תשובה מלאה ונכונה על כל שאלה שנשאל בבדיקה ועל כל פרט בשאלון שעליו למלא.

סמכויות רופא
הרופא הבודק ספורטאי בדיקה רפואית לפי תקנות אלה רשאי להפנות את הנבדק לכל בדיקה אחרת שיש בה צורך, לפי שיקול דעתו, כדי לקבוע את כשירותו מבחינה רפואית".

בהתאם לתקנות הנ"ל, החובה מוטלת על השחקן להיבדק בדיקה רפואית כללית לאחר ומילא שאלון, זאת כפי שנקבע בטופס הנספח לתקנות, ועליו להשיב תשובות מלאות ונכונות לכל שאלה ולכל פרט.


 הבדיקות תיערכנה בתחנות לרפואת ספורט אשר שר הבריאות קבע לענין [סעיף 5(ג) לחוק].


מה דעתך על בדיקות ספורט – האם חובה לבצע ? ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כספורט, בדיקה רפואית,חוק