הכותבים במנטליקה מרוויחים תמלוגים מהפרסומות, רוצה גם? ההרשמה בחינם!
dd18

הנעלבים ואינם עולבים חלק ב [המשך]


אברהם א' אבי האומה היה נרדף מאביו ומנמרוד עד שהפילוהו לכבשן האש ודוקא בשל כך בחר בו ה' כמו שכ' { נחמיה ט' } ''אתה הוא ה' האלוקים אשר בחרת באברם''.
יצחק שלא שבע נחת מפלישתים שלקחו את רבקה אשתו וסתמו את הבארות ומה כתיב ביה { בראשית  כו' } ''ראו ראינו כי היה ה' עמך''
 
יעקב א' בחיר האבות ע''ה שכל ימיו נרדף מעשו אחיו עוד בבטן אמו ובצאתו לחרן ובבית לבן והשי''ת בחר בו שנ' { תהילים קל'ב } ''כי יעקב בחר לו ישראל לסגולתו ''.
 
ביוסף הצדיק שהיה נרדף מהשבטים ובחר בו ה' כמו שנ' { תהילים פא' } ''עדות בהיוסף שמו''.
 
במשה ר' ע''ה – אדון כל הנביאים אשר נרדף מפרעה ובחר בו ה' שנא' { תהילים ק''ו } לולי משה בחירו'' .
 
דוד הע''ה שכל ימיו נרדף מבני משפחתו ומחמיו שאול ושתק וקיבל הכל באהבה נא' בו { תהילים ע''ח } ויבחר בדוד עבדו''.
 
וכל עם ישראל מיום היותו לעם תמיד היה נרדף באומות ובחר בו ה' שנא' { דברים י''ד } ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה.
 
א''כ רואים שעם ישראל היה עם נרדף ודווקא בשביל זה זכו להיות העם הנבחר והאהוב  אצל הקב''ה כי כך דרכם של עם ישראל להעביר על מדותיהם ולא להחזיר רעה תחת טובה .
 
וגם הקורבנות מצינו שבחר הקב''ה בשור עזים וכבשים ומדוע לא בחר באריה ודוב נמר וברדלס ? כיאה וכנאה להקריב לפניו מגדולי וטובי החיות והבהמות אלא לימדונו חז''ל שבחר הקב''ה בנרדפין שהרי השור נרדף מהאריה. העז נרדף מהנמר. והכבש נרדף מהזאב ואין חביבות לפניו יותר מן הנרדפין .
 
מספרים על הנכד של הבעש''ט זיע''א ה' ר' ברוך ממעזבוב זיע''א שכידוע היו לו הרבה מתנגדים והזיקו לו ורדפו אותו עד שלא היה בכוחו לסבול זאת וביקש מכמה מתלמידיו להתלוות אליו לקברו של סבו הבעש''ט הגדול ושם יתפלל על מתנגדיו התלמידים שמחו שהנה הצדיק יקפיד ויעורר זכות אבות להעניש את אותם אנשים המחרפים ומגדפים את קדוש ה' אך לא מחשבות הצדיק כמחשבותיהם וכשהרב הגיע לציון סבו החל צועק ובוכה סבא הבטחת לי שבכל צרה אבוא אליך אנא התפלל בשמים שהמתנגדים שלי לא יענשו בסיבתי { בגללי } בבקשה תתפלל שיהיה להם טוב התלמידים כולם נדהמו לשמע דבריו של הצדיק אך הוא בשלו יודע הוא היכן שהשם יתברך נמצא יודע גם הוא שהכל לטובתו ולכן התנהג כפי שהתנהג .
 


מה דעתך על הנעלבים ואינם עולבים חלק ב [המשך] ?
תגובתך:
כתובת אתר: //:HTTP
שם: אימייל : קבלת תגובות לאימייל
פרסום תגובה

ידוע כאברהם,יצחק,יעקב,אברהם אבינו,האבות הקדושים,דוד המלך,שאול המלך משה רבינו,יוסף הצדיק,נביאים,עם ישראל,נרדף